Регламент

Регламент на състезанието можете да изтеглите тук.

APPS@НПМГ

В чест на акад. Любомир Чакалов

РЕГЛАМЕНТ

1. Изисквания за участие

За участие се допускат всички ученици от VIII до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на ръководители/ментори (напр. професионалисти, учители, изследователи и др.). Проектът е мобилно приложение, което представлява самостоятелен продукт и има завършен вид. В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект.
Регистрацията става по начин, указан в сайта на състезанието (http://apps.npmg.org) и съгласно долуспоменатите срокове. За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град), резюме на проекта (до 200 символа), описание (документация) на проекта (във формата предоставена в т. 3.1), програмен код, работни файлове и изпълними файлове (или линк към приложението в Google Play, App Store, Windows Store и др.).
При защитата на проектите се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси и технически проблем.
Текуща информация за сроковете, организацията и въпроси, свързани с провеждането на състезанието, може да бъде намерена в нейния интернет сайт
http://apps.npmg.org.

2. График

Срок Дейност
27.04.2018 г. Предаване на проектите
29.04.2018 г. Провеждане на състезанието от 10:00 часа в НПМГ
29.04.2018 г. Обявяване на класирането
29.04.2018 г. Награждаване

3. Проекти

За участие в състезанието се допускат мобилни приложения, разработени за една или повече от популярните платформи – Android, iOS, Windows Phone. Приемат се и хибридни решения (използващи напр. Apache Cordova или NativeScript). Приема се (и се поощрява) приложението да комуникира с уеб сървър. Не се допускат интернет сайтове или уеб приложения. Счита се за плюс проекта да е внедрен в реална експлоатация.

3.1 Документация на проекта

  1. Документацията на проекта трябва да е файл във формат pdf с име на файла, съвпадащо с името на проекта. В него се прави детайлно представяне на проекта с илюстрации от потребителския интерфейс. Документацията включва следните части:
 1. Обща информация:
  • Тема;
  • Автор(и) – трите имена, телефон, e-mail, училище, клас;
  • Ръководител (трите имена, e-mail, длъжност);
  • Резюме на проекта.
 2. Цели (предназначение, кратък анализ на потребностите и на съществуващите решения)
 3. Основни етапи в реализирането на проекта (основни дейности за планиране, разработка и популяризиране; роли на авторите)
 4. Ниво на сложност на проекта − основни проблеми при реализация на поставените цели
 5. Логическо и функционално описание на решението – архитектура, модули и комуникация между тях, авторски алгоритми
 6. Реализация − обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.
 7. Описание за използване – как се използва от потребител/администратор, как се поддържа
 8. Заключение – какъв основният резултат, има ли приложения до момента, какви възможности съществуват за развитие и усъвършенстване
 9. Документацията на проекта трябва да бъде с формат А4, размер на символите 12, междуредие 1.5 реда, шрифт – Times New Roman.

4. Проектите няма да бъдат допускани и ще бъдат декласирани, когато:

 1. има неспазване и незачитане на авторски права;
 2. не са предоставени изходните кодове на проектите;
 3. не са предоставени изпълними файлове или линкове към приложенията.

5. Критерии за оценяване:

Критерии Точки
Оригиналност, сложност, приложимост на проекта 35
Подходящо избрани технологии 10
Подходящо избрана архитектура 15
Качество на реализацията (вкл. програмния код) 15
Удобен и интуитивен интерфейс 5
Представяне на проекта 10
Документация 5
Бонус точки 5

След състезанието авторите на всеки проект получават по електронна поща коментари от журито, където са посочени слабите места на проекта и насоки за бъдещо подобрение и развитие.